Algemene voorwaarden VKTD

Algemene Voorwaarden van  Van Kolck Tuinmeubels en Decoratie (VKTD)

Artikel 1.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door VKTD gedane offertes en op alle door VKTD gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen: de wederpartij, betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken.
 2. Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door VKTD niet aanvaard, tenzij zulks voor elk geval uitzonderlijk is overeengekomen.

 

Artikel 2. Offertes

 1. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten, indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft VKTD het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Door VKTD aan de wederpartij en door de wederpartij aan VKTD bij of na de offerte dan wel orderbevestiging ter kennis gebrachte afbeeldingen, tekeningen, gewichtsvermeldingen, technische specificaties en overige gegevens, al dan niet opgenomen in de prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties, prijslijsten en on-line documenten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding, daaraan ontleende gegevens verbinden slecht indien uitdrukkelijk overeengekomen.
 3. Alle rechten van door of via VKTD tot stand gekomen aanbiedingen, berekeningen, modellen, artistieke en technische ontwerpen, beschrijvingen (technische en overige) tekeningen, schetsen, schema’s en dergelijke berusten bij VKTD of de ontwerper.
 4. Door VKTD verstrekte aanbiedingen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, schema’s, ontwerpen en overige door of via VKTD tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden blijven onvervreemdbaar eigendom van VKTD en mogen niet aan derden, in welke vorm dan ook ter inzage worden verstrekt, ter beschikking worden gesteld, dan wel op andere wijze gebruikt worden zonder toestemming van VKTD. De wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens, ontleend aan bescheiden als voornoemd, die hem in verband met de overeenkomst ter kennis zijn gekomen.

 

Artikel 3. Prijzen

 1. Door VKTD opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende fabrieksprijzen, koersen en buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, belastingen, loonkosten en andere dergelijke factoren.
 2. Indien na de datum van de aanbieding dan wel de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de voornoemde prijsbepalende factoren wijziging ondergaan, is VKTD gerechtigd de opgegeven respectievelijk overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen. Indien prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn opgeven prijzen per stuk en inclusief omzetbelasting. Alle prijzen zijn af magazijn en zijn exclusief bezorgkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4. Betaling

 1. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt. VKTD is ten alle tijde gerechtigd van de wederpartij in zekerheidsstelling te harer genoegen te eisen voor tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen.
 2. VKTD is ten alle tijden gerechtigd uitsluitend tegen contante betaling te leveren tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. VKTD is bevoegd levering en zending uit te stellen totdat de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door VKTD aangegeven bankrekeningnummer op het tijdstip van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. De wederpartij is aansprakelijk voor de door VKTD door vertraagde (af-) levering geleden schade.
 3. Behoudens het hierna in de tweede zin bepaalde, is de wederpartij verplicht de overeengekomen prijs binnen veertien dagen na factuurdatum op de bankrekening van VKTD te voldoen indien betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen.
 4. Nalatigheid van de wederpartij ter zake van het afnemen van de zaken, laat de betalingsverplichtingen van de wederpartij onverlet.
 5. Indien door VKTD in gedeelten word geleverd, is VKTD niet tot verdere leveringen verplicht dan nadat de op reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
 6. Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij aansprakelijk voor alle door VKTD geleden en te lijden schade.
 7. Indien aan twee of meer wederpartijen gezamenlijk wordt verkocht, is iedere wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de overeengekomen totaalprijs.
 8. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij zonder aanmaning of in gebrekenstelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 3 procentpunten, over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.
 9. Kosten van de invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief, zoals vastgesteld in het calculatieschema voor advocatendeclaraties.

 

Artikel 5. Levertijd

 1. Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet VKTD derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
  2. De overeengekomen levertijd gaat in op de laatste van de navolgende tijdstippen:
  a. De dag van de totstandkoming der overeenkomst;
  b. De dag van de ontvangst door VKTD van de door of namens de wederpartij te verstrekken, voor de uitvoering van de levering noodzakelijke bescheiden, gegevens en dergelijke;
  c. De dag waarop de wederpartij op verzoeke van VKTD genoegzame zekerheid voor tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen als bedoeld in artikel 4 lid 1 van deze voorwaarden heeft verschaft;
  3. Wanneer een gedeelte van de bestelling gereed is kan VKTD ter harer keuze hetzij leveren op een door VKTD te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel van de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden verklaren onverminderd het recht van VKTD op schadevergoeding.

 

Artikel 6. Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)

 1. Indien VKTD door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van VKTD na het sluiten van de overeenkomst tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen is VKTD bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering verwacht.
 2. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de leveringen van de energie, natuurgeweld, bedrijfsstaking en het geval dat VKTD door haar eigen leveranciers om welke reden dan ook, niet tot levering in staat wordt gesteld.

 

Artikel 7. Levering, risico-overgang en vervoer

 1. De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de wederpartij de zaken zelf te (doen) vervoeren.
 3. Indien overeengekomen is dat VKTD de bestelde zaken zal bezorgen dan draagt VKTD het risico van beschadiging en verlies tot de aflevering bij de voordeur van de afnemer heeft plaatsgevonden.
 4. Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Het verdient sterke aanbeveling uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij VKTD melden.

 

Artikel 8. Reclames

 1. Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door VKTD gedane of niet-gedane leveringen op facturen van VKTD, moeten bij VKTD worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, mede om VKTD in staat te stellen op gegrondheid en de oorzaak van de klacht(en) na te trekken.
 2. Zaken mogen niet door de wederpartij worden opgestuurd zonder voorafgaande toestemming van VKTD. Het verlenen van de voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de zaken – tenzij deze beschadigd ontvangen zijn – in ongeschonden staat en in de originele verpakking aan VKTD worden teruggezonden op kosten en voor risico van de wederpartij. Teruggezonden zaken houdt VKTD onder zich voor rekening en risico van de wederpartij.

 

Artikel 9. Ontbinding / annulering

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij, die uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins van beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door VKTD geleden schade.
 3. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige grond van deze voorwaarden met VKTD gesloten overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van zaken van de wederpartij of diens overlijden, is VKTD gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het door VKTD geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen – zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling is vereist – en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere werkzaamheden of leveringen vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door VKTD geleden schade.
 4. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering, of een deel ervan indien het een deellevering betreft – kan plaatsvinden.
 5. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de vordering met eventuele bijkomende kosten en eventuele vordering tot schadevergoeding van VKTD wegens toerekenbare tekortkoming van de wederpartij ter zake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt VKTD zich de eigendom van zaken voor.
 2. Behoudens afwijkend beding behoudt VKTD zich eigendom van de zaken eveneens voor, voor hetgeen de wederpartij aan VKTD verschuldigd is of wordt uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten krachtens welke VKTD zaken heeft geleverd of zal leveren en / of naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan wel uit hoofde van tekortschieten van de wederpartij in nakoming van een overeenkomst als voornoemd, tenzij de wederpartij voor zijn verplichtingen als voornoemd genoegzame zekerheid heeft gesteld.
 3. De eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan zijn verplichtingen in de leden 1 en 2 jegens VKTD heeft voldaan.
 4. Voor toepassing van in het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde wordt, tenzij anders is overeengekomen, elke betaling die zou kunnen toegerekend op twee of meer verbintenissen van de wederpartij jegens VKTD, in de eerste plaats toegerekend op de door VKTD aan te wijzen verbintenis(sen), waarvoor in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt. Door of vanwege VKTD aan de wederpartij verstrekte betalingsoverzichten, aanmaningen en dergelijke kunnen niet aangemerkt worden als een aanwijzing als bedoeld in de voorgaande zin, tenzij VKTD uitdrukkelijk anders bepaald.
 5. Zolang de eigendom van de door VKTD geleverde zaken nog niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij verplicht de zaken, die eigendom zijn van VKTD, naar behoren tegen brand en diefstal te verzekeren. De wederpartij is verplicht de polis en bewijzen van betaling van de verzekeringspremie desgevraagd ter inzage te verstrekken.
 6. De wederpartij is verplicht onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden op onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De wederpartij is voorts verplicht een mededeling als voornoemd onverwijld schriftelijk aan VKTD te bevestigen.

 

Artikel 11. Doorverkoop, boetebeding en controle

 1. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik aan een andere over te dragen of zijner beschikking te stellen.
 2. De wederpartij die handelt in strijd met het bepaalde in het eerste lid verbeurt ten gunste van VKTD een boete is gelijk aan tweemaal het factuurbedrag, echter minimaal € 1500,- per bestelling. Één en ander laat onverlet het recht van VKTD op de vergoeding van door haar geleden en te lijden schade.
 3. VKTD is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te laten uitvoeren in de boeken van de wederpartij ten einde aldus te kunnen nazien op de naleving van het in het eerste lid bepaalde.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens in het hierna in artikel 13 bepaalde en daargelaten gevallen van opzet of grove schuld, is VKTD niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover VKTD’s aansprakelijkheid ter zake is verzekerd.
 2. VKTD is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, geleden door de wederpartij en / of derden, door welke oorzaak ook ontstaan.
 3. Indien de wederpartij zaken, waaromtrent VKTD hem zonder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze, welke titels ook, als dan niet en dan niet in gebruik van een ander overdraagt of zijner beschikking stelt, is de wederpartij verplicht VKTD te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door VKTD aan de wederpartij geleverde zaken.
 4. In alle gevallen waar VKTD een beroep op het voorgaande bepaalde toekomt, kunnen VKTD’s eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen eveneens een beroep hierop doen, als was dit door de betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.

 

Artikel 13. Ruilen

 1. Winkelvoorraad: aankopen direct uit de winkel kunt u ruilen binnen 14 dagen na betaling. De artikelen dienen zonder schade en wanneer van toepassing in originele verpakking, terug gebracht te worden.
 2. Maatwerk: maatwerk producten zijn speciaal voor u op maat vervaardigd. Deze producten kunnen niet geruild worden.
 3. Bestellingen: bestellingen worden speciaal voor u besteld bij leveranciers. Deze producten kunnen niet geruild worden.

 

Uitzonderingen:

 • Maatwerk & huismerk
 • Bestellingen
 • 14 dagen na aankoop
 • Afgeprijsde producten
 • Producten met schade
 • Producten zonder de originele verpakking

 

Artikel 14. Retourneren

Artikelen die via de webwinkel zijn gekocht kunnen geretouneerd worden binnen 7 dagen na ontvangst. Dit is beschreven in de Nederlandse wet ‘kopen op afstand’. Wanneer u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw aankoop dient u dit schriftelijk te melden aan het onderstaande adres:

info@vktd.nl
onder vermelding van:

 • Naam
 • Adres
 • Factuur/bestelnummer
 • Omschrijving artikel
 • Omschrijving reden van retour

 

Uw retour kunt u sturen naar: VKTD, Binderskampweg 29-U50, 6545 CA Nijmegen

Het product dient ongebruikt en onbeschadigd bij VKTD aan te komen. De hierbij komende verzendkosten zijn altijd voor rekening van de koper.

Uitzonderingen:

 • Maatwerk & huismerk
 • Bestellingen
 • 14 dagen na aankoop
 • Afgeprijsde producten
 • Producten met schade
 • Producten zonder de originele verpakking

 

VKTD neemt geen meubelen retour. Alle meubelen kunt u vooraf bezichtigen en bespreken.

Artikel 15. Garantie

 1. VKTD staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken in dier voege dat zij eventuele mankementen die binnen de garantietermijn van drie maanden na levering, als bedoeld in artikel 7 lid 1 van deze voorwaarden, aan het licht zijn getreden, kosteloos zal herstellen dan wel de betreffende onderdelen daarvan zal vervangen.
 2. De garantieverplichtingen van VKTD vervallen indien: wederpartij zelf wijzigingen in, vervanging van of reparatie aan het geleverde of onderdelen daarvan verricht of door derden ander dan door VKTD aangewezen derden, laat verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van VKTD; wederpartij het geleverde voor ander dan normale gebruiksdoeleinden aanwendt; wederpartij het geleverde op onjuiste, onoordeelkundige of onzorgvuldige wijze gebruikt behandelt of onderhoudt; wederpartij het geleverde overmatig belast of blootstelt aan extreme omstandigheden; wederpartij enige uit de overeenkomst met VKTD voortvloeiende verplichtingen niet nakomt.